folia stretch e7 certyfikat

Brand registration e7®

We are pleased to inform you that our product, which is e7 foil, can boast of a registration certificate issued by the European Union Intellectual Property Office Registration Certificate No. 015386006. The e7 brand logo is protected in 28 European Union countries.

This product was created primarily from the need to protect the environment.

We kindly invite to get a closer look for this product by clicking HERE.

Registration EFEKT STRETCH PLUS®

Our 5-layer polyolefin film available under the name EFEKT STRETCH PLUS® can boast of a trademark registration certificate issued by the European Union Intellectual Property Office Registration Certificate No. 015033202.
The registered trademark is protected under the Industrial Property Law, which provides for sanctions, including for using a registered trademark by a person who is not entitled to use the 5-layer polyolefin film.

Zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie na podstawie ustawy o prawie własności przemysłowej, która przewiduje sankcje m.in. za posługiwanie się zarejestrowanym znakiem towarowym przez osobę nie mającą prawa korzystać ze znaku 5-cio warstwowa folia poliolefinowa

We kindly invite to get a closer look for this product by clicking here HERE.

Brand registration SEVEN®

Jest nam bardzo miło poinformować, iż nasza marka siedmiowarstwowej folii stretch SEVEN® otrzymała świadectwo rejestracji znaku wydany przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 015197502. 
We are pleased to inform you that our brand of seven-layer SEVEN® stretch film has received a trademark registration certificate issued by the European Union Intellectual Property Office Registration Certificate No. 015197502.

Znaki zastrzeżone są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów czy też usług konkretnego przedsiębiorstwa. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Registered trademarks are signs used in trade, used to identify products or services of a particular enterprise. They make it possible to identify the same type of products offered by various entrepreneurs, creating the basis for building and reputation of the brand.

We kindly invite to get a closer look for this product by clicking HERE.

Registration of the Community mark „Efekt Plus”

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa o fakcie otrzymania przez Efekt Plus wydanego przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej Świadectwa Rejestracji Nr 014797419 na znak towarowy „Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus”, stanowiący logo naszej spółki. Tym samym nasze logo jest przedmiotem ochrony prawnej w 28 krajach Unii Europejskiej.

We want to inform you about that Efekt Plus receives the Registration Certificate No. 014797419 issued by the European Union Intellectual Property Office under the trademark “Zakład Produkcji Folii EFEKT Plus”, which is the logo of our company. The logo is subject to legal protection in 28 countries of the European Union.

Zgodnie z prawem własności przemysłowej, a dokładniej ustawą z dnia z dnia 30 czerwca 2000 roku, znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie jest odpowiednie do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa.

According to the industrial property law and more specifically the Act of 30 June 2000, any sign that can be represented graphically may be a trademark if such sign is appropriate to distinguish the goods of one enterprise from the goods of another enterprise.

ISO 9001:2015
ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. posiada certyfikat Systemu zarządzania jakością EN ISO 9001:2015 – jest to międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.

Zakład Produkcji Folii Efekt Plus Sp. z o.o. has the quality management system certificate EN ISO 9001: 2015 – it is an international standard specifying the requirements that should be fulfill by a quality management system in an organization.

Norma PN-EN ISO 9001:2015 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.

The norm PN-EN ISO 9001: 2015 contains a set of requirements related to the enterprise’s quality management system. To get a certificate, you must meet all requirements of the standard in accordance with the above definition.